Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Wanneer gelden de voorwaarden?

De voorwaarden gelden bij de behandeling van Kind en Jeugd Centraal.

Artikel 2: Familie en naastbetrokkene(n)

Familie en/of naastbetrokkenen van u hebben recht op overleg met de behandelaar over de behandeling die u krijgt. Maar alleen als u dat ook wilt. Het kan zijn dat u er bezwaar tegen heeft dat uw behandelaar met uw familie overlegt. Dan spreken wij met u af hoe het contact met familie of anderen verloopt. Voor informatievoorziening aan gescheiden ouders met gedeeld ouderlijk gezag houden wij ons aan de wettelijke spelregels.

Artikel 3: Recht op duidelijke informatie

Het is voor u belangrijk dat u alle informatie krijgt die nodig is om goed te kunnen besluiten wat u voor behandeling wil hebben. Bij uw behandeling krijgt u informatie over o.a.:

 • intake en behandeling
 • de behandelovereenkomst
 • uw privacy
 • intern overleg over uw behandeling
 • het medisch dossier
 • bereikbaarheid van Kind en Jeugd Centraal
 • de klachtenregeling
 • de kosten van behandeling
 • toestemming en informatievoorziening aan gescheiden ouders met gedeeld ouderlijk gezag


Artikel 4: Toestemming en begin van de zorg

U sluit alleen een overeenkomst met Kind en Jeugd Centraal als u dat wil. U moet daarvoor toestemming geven. Uw zorgverlener kan vervolgens pas zorg verlenen als u het eens bent met de zorg: de behandelovereenkomst. Dat kan mondeling. In de praktijk zal het zo zijn, dat uw behandelaar met u bespreekt wat er gaat gebeuren en vervolgens de behandeling begint, tenzij u het daar niet mee eens bent. Als u twijfelt, helpen wij u met een second opinion.

Artikel 5: Privacy

Kind en Jeugd Centraal beschikt over een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe wij met uw (behandel)gegevens omgaan en hoe deze worden beschermd.

Artikel 6: Medisch dossier

Uw behandelaar legt alles wat voor u van belang is bij de behandeling vast in een medisch dossier.

Artikel 7: Verantwoorde zorg

Kind en Jeugd Centraal levert goede kwalitatieve behandelingen. Dit wordt op de volgende manier vorm gegeven:

 • Alle behandelingen zijn op basis van (wetenschappelijke) richtlijnen
 • Alle behandelaars hebben afgeronde relevante opleidingen
 • Alle behandelaars moeten bij aanstelling een actuele Verklaring Omtrent Goed Gedrag (VOG) kunnen tonen


Artikel 8: Veiligheid en hygiëne

De veiligheid en hygiëne binnen Kind en Jeugd Centraal is gewaarborgd door:

 • Aanwezigheid van up-to-date opgeleide bedrijfshulpverleners (BHV’ers)
 • In noodgevallen is er een ontruimingsplan en er zijn brandblussers aanwezig
 • Periodiek wordt een Risico en Inventarisatie Onderzoek (RIE) gedaan


Artikel 9: Zorg op afspraak en ketenzorg

Goede informatie over een afspraak is voor u belangrijk. Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Als u niet kunt komen, moet u dat uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven. Wanneer een afspraak niet tijdig wordt geannuleerd of verplaatst, spreken we van een no show. De eerste twee no shows worden niet in rekening gebracht, daarna zijn wij genoodzaakt een bedrag van 90 euro in rekening te brengen.

Artikel 10: Verplichtingen van de patiënt

Niet alleen Kind en Jeugd Centraal heeft verplichtingen volgens de algemene leveringsvoorwaarden, maar ook u als patiënt. U moet zich legitimeren, aangeven in welke gemeente u woonachtig bent en een verwijsbrief van uw huisarts, andere gespecialiseerde arts of het sociaal wijkteam/ gebiedsteam hebben. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar, moet u dat tijdig melden. Verder bent u verplicht om alle voor de zorg noodzakelijk informatie over uzelf te geven. U moet zich aan de huisregels houden en aan veiligheidsvoorschriften.

Artikel 11: Kosten

Tot 18 jaar: de behandeling wordt vergoed door de gecontracteerde gemeenten. Als u wordt aangemeld bij ons melden wij u aan bij de gemeente. De gemeente geeft een beschikking af en bepaalt in eerste instantie hoelang de beschikking (behandeling) van kracht blijft. Wanneer u woonachtig bent in een niet-gecontracteerde gemeente spreken wij van zelfbetalende zorg.

18 jaar en ouder: wij bieden hiervoor geen behandeling.

Artikel 12: Einde overeenkomst en nazorg

De overeenkomst over de behandeling eindigt als u de behandelovereenkomst opzegt of als wij dat doen. Wij zullen de behandeling voortijdig stopzetten onder de volgende omstandigheden:

 • Als uw gemeente de behandeling niet meer financiert en u de kosten niet zelf wil betalen.
 • Als u ontoelaatbaar gedrag heeft naar andere patiënten of behandelaars van ons. Onder ontoelaatbaar gedrag wordt verstaan: (verbale)bedreigingen, (seksuele)intimidatie, (fysiek)geweld of elk ander ontoelaatbaar gedrag waarbij een patiënt of behandelaar van ons melding maakt. Hiervan wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.
 • Als u zich niet aan afspraken houdt en wij u daarop herhaaldelijk hebben aangesproken.


Artikel 13: Klachten en Geschillen

Kind en Jeugd Centraal geeft uitvoering aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen waarin de procedure bij klachten en geschillen staat beschreven.